สว.ศก.‎ > ‎

บุคลากร

นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์

นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา

นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล


นางสาวสมกมล มีดี

 นางสาวสมกมล  มีดี 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

        à¸™à¸²à¸‡à¸ªà¸²à¸§à¸¡à¸¸à¸à¸”า บรรณบุบผา                                  à¸™à¸²à¸‡à¸›à¸¸à¸à¸à¸žà¸±à¸’น์  สุตะพันธ์                       à¸™à¸²à¸‡à¸£à¸±à¸•à¸™à¸²à¸ à¸£à¸“์ หัดโถ
   น.ส.มุกดา  บรรณบุบผา                           นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์                       นางรัตนาภรณ์  หัดโถ
           งานการเงิน                                                 งานการเงิน                                     งานสารบรรณ


                          à¸™à¸²à¸‡à¸­à¸¥à¸°à¸ªà¸² เถาว์รินทร์                à¸™à¸²à¸‡à¸ªà¸²à¸§à¸›à¸à¸¡à¸²à¸ à¸£à¸“์  อาทิเวช                à¸™à¸²à¸‡à¸ªà¸²à¸§à¸ˆà¸²à¸¡à¸ˆà¸¸à¸£à¸µ ซำบุญมี
                        นางอละสา  เถาว์รินทร์              น.ส.ปฐมาภรณ์ อาทิเวช              น.ส.จามจุรี  ซำบุญมี
                                    งานพัสดุ                                งานพัสดุ                                    งานพัสดุ