เอกสาร/ระเบียบ


แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน

โพสต์8 ต.ค. 2561 02:36โดยhumanresource swsk

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เมษายน 2561 ที่ 298/2561

โพสต์7 ต.ค. 2561 21:10โดยhumanresource swsk

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) จังหวัดศรีสะเกษ (1,17,18,23,28,29,39,44,45,47,55)

Untitled

โพสต์4 ต.ค. 2561 05:44โดยhumanresource swsk   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2561 05:48 ]

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

โพสต์30 ก.ย. 2561 19:20โดยhumanresource swsk   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2561 21:04 ]

ก.ค.ศ. มีมติให้แก้ไขหลักเกณฑ์ฺ และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ พร้อมคำอธิบายหลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการพัฒนาตามหนังสืออ้างถึง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ - วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) ให้นำจำนวนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)ส่วนที่เกิน ๕๐ ชั่วโมงในแต่ละปี มานับเป็นจำนวนชั่วโมงการพัฒนาได้ และให้ถือว่าเป็นผู้มีระยะเวลาการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1-4 of 4