หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

โพสต์30 ก.ย. 2561 19:20โดยhumanresource swsk   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2561 21:04 ]
ก.ค.ศ. มีมติให้แก้ไขหลักเกณฑ์ฺ และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ พร้อมคำอธิบายหลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการพัฒนาตามหนังสืออ้างถึง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ - วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) ให้นำจำนวนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)ส่วนที่เกิน ๕๐ ชั่วโมงในแต่ละปี มานับเป็นจำนวนชั่วโมงการพัฒนาได้ และให้ถือว่าเป็นผู้มีระยะเวลาการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Ċ
humanresource swsk,
30 ก.ย. 2561 20:37
Comments